REGULAMIN Sklepu internetowego enter.polprint.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym enter.polprint.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma Zakład Poligraficzny Polprint sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Średniej 5, 88-100 Inowrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod sygnaturą KRS 0000146243 z kapitałem zakładowym w wysokości 8.010.000,00 zł, posiadająca nr NIP: 5561341126 oraz nr statystyczny REGON: 091366664, dla której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.enter.polptint.pl

3. Niniejszy Regulamin określa:

 • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

 • zmianę i czas realizacji zamówienia,

 • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

 • sposoby zapłaty ceny,

 • warunki dostawy towarów,

 • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

 • procedurę składania reklamacji,

 • zasady ochrony danych osobowych,

 • zasady rejestracji w sklepie

 • warunki techniczne

 • postanowienia końcowe

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@enter.polprint.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 52-357-13-16 w godz. 8:00-15:00 w dni robocze.

II. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego "KUPUJĘ I PŁACĘ".

3. Realizacja zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie po prawidłowym jego złożeniu po przez właściwe wykonanie kolejnych etapów:

a) wybór towaru,

b) określenie parametrów zamówionego towaru takich jak np. rodzaj papieru, ilość kolorów, wybór lakieru, wybór ilości,

c) dodanie pliku z projektem przygotowanym do druku (zgodnie z wytycznym zawartymi na stronie w zakładce "Przygotowanie plików do druku" ) w formacie PDF i zapisaniu przyciskiem "Zapisz" na dole strony.

d) po zakończonym definiowaniu parametrów towaru dodać produkt do koszyka po przez naciśnięcie przycisku "Dodaj do koszyka",

e).dokładnie sprawdzić Podsumowania zakupów i po przez naciśnięcie przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia".

4. Logowanie - należy się zalogować lub utworzyć konto w sklepie. Okno to pojawi się tylko wtedy gdy kupujący nie zalogował się wcześniej.

5. Okno "Adres" - należy odpowiednio wypełnić pola zgodnie z opisem i zatwierdzić je klikając przycisk "KUPUJĘ I PŁACĘ".

6. Okno "Wysyłka" - należy wybrać sposób odbioru towaru, wyrazić zgodę na Warunki Świadczenia Usług po przez załączenie pola wyboru z opisem "Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo” i przejść do dalszego etapu składania zamówienia po przez kliknięcie przycisk "KUPUJĘ I PŁACĘ".

7. Okno "Płatność" - należy wybrać sposób płatności po przez kliknięcie na wybrany element.

8. Sprawdzić warunki dokonania płatności i zatwierdzić po przez kliknięcie "KUPUJĘ I PŁACĘ".

9. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności pojawi się okno potwierdzające złożenie zamówienia.

10. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez enter.polprint.pl

11. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Kupujący po zawarciu umowy sprzedaży może dokonać zmiany do momentu wysłania przez Sklep e-maila potwierdzającego realizację zamówienia.

2. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez firmę kurierską.

4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, zgodnie z terminem podanym w mailu potwierdzającym Warunki Zamówienia.

IV. WARUNKI REKLAMACJI

1. Warunkiem przyjęcia przez Sklep reklamacji jest poprawne wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w zakładce „Reklamacje” w stopce strony i wysłania na adres: reklamacje@enter.polprint.pl w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia przez Klienta.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia. W terminie tym Sklep udzieli odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego.

4. Sklep ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. Gdy jest to niewystarczające, możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesłania zwrotu zostanie zwrócony Klientowi.

5. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.

7. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mogą wynikać z wykorzystania w procesie drukowania różnych drukarek. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sklep odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.

8. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Sklep odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów oraz drukarek.

9. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:

a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,

d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

e) różnice ilościowe i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.

Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Sklep odrzucone.

10. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Sklep stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Sklep, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.

11. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

12. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sklep.

13. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego enter.polprint.pl są przykładowymi i mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.

V. Pliki graficzne

1. Pliki graficzne należy załączyć w umówiony sposób we właściwym formacie. Rodzaj i parametry pliku są określone w zakładce „ Przygotowanie plików do druku” dostępnej w stopce strony.

2 Nadesłane pliki graficzne przez Klienta, nie są w żaden sposób sprawdzane przez Sklep. Za błędy w nich zawarte odpowiada Klient.

3. Sklep nie odpowiada za treść materiałów przesłanych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Jeżeli jednak Zamówienie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające przyjęte normy obyczajowe, a zostaną one dostrzeżone przez Sklep, ta ma prawo odmówić jego realizacji. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu opłaty przez Klienta.

4. Materiały, które Sklep otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na stronie enter.polprint.pl.

5. Pliki podlegają wstępnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną w Sklepie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail wysłany na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją nadesłanych plików graficznych. Tożsama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plików uszkodzonych lub w błędnym formacie.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zamówienia do realizacji i nie można przerwać procesu produkcji.

7. Wszystkie dane przesłane do Drukarni podlegają archiwizacji.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plików graficznych. Nie ponosi również odpowiedzialności za dostarczenie plików w nieprawidłowy sposób lub dostarczenie uszkodzonych plików.

VI. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a. system Przelewy24

b. kartą kredytową w momencie zamówienia

c. Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego

VII. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską, priorytetową przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy tj. przy ul. Średniej 5 w Inowrocławiu w godzinach 08:00 - 15:00, po wcześniejszym opłaceniu zrealizowanego zamówienia.

2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie enter.polprint.pl

5. Zamówione towary dostarczone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII.POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

2. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon).

3. Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary.

IX. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

X. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).

 • numer telefonu

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać:

 • firmę

 • numer Identyfikacji Podatkowej

 • adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)

 • imię i nazwisko osoby do kontaktu

 • numer telefonu

XI. WARUNKI TECHNICZNE

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

3. Włączoną obsługę Java Script,

4. Aktywny adres e-mail.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. grudnia 2015 r.

2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.enter.polprint.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usterki i wadliwe działanie sklepu na urządzeniach elektronicznych z których korzysta kupujący.